Startsida
Ett blad i närbild.

Beställarnätverk

Beställarnätverk fungerar genom att dela kompetens, erfarenhet och resurser för att snabbare sprida kunskaper och därmed göra upphandlingsarbetet effektivare och bättre.

Finns inte ditt nätverk med i listan? Meddela oss!

Vill du läsa mer om konceptet beställarnätverk och vad de gör samt förutsättningar och utmaningar för nätverken finns information och inspiration på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Upphandlingsmyndighetens sida om beställarnätverk

Rapport om beställarnätverk

4S Ledningsnät

4S Ledningsnät är en samarbetsorganisation för ledningsnätsägare eller offentligt ägda förvaltare av offentliga vatten- och avloppsledningsnät.

4S Ledningsnät

A challenge from Sweden

A Challenge from Sweden är ett program som syftar till att påskynda transformativa systemförändringar i samhället, när det gäller energi- och klimatmål.

A Challenge from Sweden 

BeBo

BeBo (Beställargrupp Bostäder) är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata.

BeBo (Beställargrupp Bostäder) 

Belok

För att skynda på utvecklingen mot mer energieffektiva lokalfastigheter initierades Belok av Energimyndigheten 2001. Beloks uppgift är att driva utvecklingsprojekt och att testa nya metoder, produkter och system.

Belok 

Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk

Beställargruppen ska underlätta införandet av avancerad rening på de svenska avloppsreningsverken. Målet är att nya kostnadseffektiva lösningar med hög reningsgrad och driftsäkerhet utvecklas, introduceras och sprids på marknaden.

Beställargrupp för minskade utsläpp 

Beställarnätverk och vägledning för framtidens samhällen

Projektet avser att presentera en introducerande vägledning för framtidens samhällen. Det handlar om att dela kunskap, erfarenheter och att skapa normativ vägledning avseende IoT-plattformar, välfärdsplattformar och tjänster för smartare samhällsservice.

Vägledning för framtidens samhällen

Beställarnätverk Socialtjänsten

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) driver ett beställarnätverk och en beställargrupp för att stödja kommunerna i arbetet med att modernisera sina verksamhetssystem.

Beställarnätverk Socialtjänsten

InfraSweden2030 Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Det finns ett stort intresse för att gemensamt kunna agera för en hållbar och klimatneutral anläggningssektor. Gemensam behovsframställan skapar tydlighet, den gemensamma köpkraften leder till efterfrågan och incitament till utveckling. Genom att dela kompetens och resurser ges bättre förutsättningar att vara proffsiga beställare och föra strukturerad dialog om potentiella lösningar. Hållbara affärsmodeller och riskfördelning mellan beställare och marknadsaktörer driver utveckling.

InfraSweden2030

Innovationsmekanismen WIN Guard

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat att ha fortsatt samarbete med innovationsmekanismen WIN Guard och hoppas med det få ännu fler aktiva räddningstjänster. Sedan 2021 är det kostnadsfritt för räddningstjänster att bli medlemmar och ta del av det nätverk och den kunskap som finns. Räddningstjänsterna bidrar i sin tur med tid, erfarenhet, behov och engagemang.

WIN Guard 

Konstgräs

Genom beställargruppen BEKOGR är det möjligt att höja kvaliteten i offentlig upphandling genom att gemensamt bygga upp kunskap och att samverka kring krav och metoder. Tillsammans kan medverkande organisationers samlade köpkraft bidra till att förändra utbud och praxis på marknaden för konstgräsplaner.

BEKOGR

Samverkan för innovation, Renare mark och vatten

Nätverket har till uppgift att förmedla och synliggöra teknikutveckling och förbättrat teknikval inom efterbehandling av de förorenade områden som bedrivs på nationell nivå inom miljömålet Giftfri miljö och Agenda 2030. Det övergripande målet är en ökad saneringstakt och samhällsnytta.

Samverkan för innovation, Renare Mark och vatten

Välfärdsteknik

Beställarnätverk välfärdsteknik har tagit fram en vägledning för upphandling av välfärdsteknik. Vägledningen är tänkt att användas av både verksamhetsföreträdare och upphandlare.

Välfärdsteknik